Rekisteriote

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu 13.10.2017

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Durofix kodit OY (Salini.fi) Teerisuonkuja 1, 00700 Helsinki
Y- tunnus: 2028874-8

2. Rekisteriasioita hoitava
Yhteyshenkilö: Tiia Suojärvi
Sähköposti:
myynti@varastoni.fi
Puhelin: 020 743 1397

3. Rekisterin nimi
Varastoni.fi vuokralaisten asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
(Henkilötietolaki 8§)
– vuokra- asioiden hoito, uudistaminen ja kehittäminen
– asiakasmarkkinointi sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
– suoramarkkinointi
– mielipide- ja markkinatutkimus
– laskutus ja maksunvalvonta
– liiketoiminnan kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)
Asiakastiedot:
– nimi
– yhteystiedot yhteydenottoa varten
– syntymävuosi
– sukupuoli
– laskutusyhteystiedot
– asiakastilatiedot
– tarjonnanestotieto
– tekstitietokenttä (tilauksiin liittyvän toimitus- tai laskutustiedon tarkenne)
– mahdolliset vakuutusturvatiedot (nimi, yhteystiedot, vakuutetun omaisuuden arvo)
Asiakaspalautetiedot
-arvonta- ja kilpailuvastaukset
-asiakaskyselypalautteet (mistä tuotteista ja palveluista kiinnostunut)
-asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot
-reklamaatiotiedot
-värväystiedot (esim. kerhojen jäsenhankintatiedot)

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu 13.10.2017

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
-suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti Tietoja voidaan siirtää rekisterin
ylläpitäjän konsernissa-, yrityskaupan- ja rikosepäilyjen EU.n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
henkilötietolain 22 a §:n ja 23 §.n 7 ja 8 kohtien nojalla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
– asiakkaan ilmoitus (esim. varausta tehtäessä)
– asiakaskyselyt sekä arvonta- ja kilpailuvastaukset
– asiakassuhteen ylläpito
-postin palautukset ja osoitteenmuutospalvelu
– muut osoitteistojen päivityspalvelut
– puhelinluettelotiedot
– laskutuksen tai maksuvalvonnan tiedot pankeilta tai perimistoimistoilta

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterit sijaitsevat erillisessä lukitussa tilassa, jonne pääsevät vain erikseen määritellyt henkilöt.
Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen kautta määritellyt
henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien
työasemat ovat, ovat lukittavissa ja valvottuja. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain
33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Reksiterin tarkastus
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa
tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä
varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot
pyydettäessä kirjallisesti. Tarkastusasioissa rekisteröityjä palvelee Tiia Suojärvi. Hänet tavoittaa
numerosta 020 743 1397 tai kirjeitse osoitteella: Varastoni.fi/ Durofix kodit Oy Teerisuonkuja 1 00700
Helsinki
Kielto- oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voin ottaa
yhteyttä asiakaspalveluumme 020 743 1397 arkisin 9.00 – 17.00